Patriarhul Teoctist
   Patriarhul Teoctist :: Prima Pagina       Patriarhul Teoctist :: email: contact@Teoctist.info   
Foto: Dinu Lazar
» Mitropolia Basarabiei


» Mitropolia Basarabiei - istoric

» 2 aprilie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 9 aprilie 1992 - Comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

» 1 septembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 19 decembrie 1992 - Act patriarhal şi sinodal al patriarhiei Române, privind recunoaşterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi pe stil vechi, cu reşedinţa în Chişinău

» 20 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II

» 24 decembrie 1992 - Scrisoarea Sanctităţii Sale Alexei II către Prea Fericitului Patriarh Teoctist

» 29 decembrie 1992 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată domnului Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova şi domnului Andrei Sangheli, prim-ministru al guvernului Republicii Moldova

» Ianuarie 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist adresată Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori

» 19 mai 1993 - Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II


(sursa: Adevarul despre Mitropolia Basarabiei, Patriarhia Romāna, Bucuresti, 1993)


» MitropoliaBasarabiei.roRomania Mare

 

Mitropolia Basarabiei - istoric

Sec. I - IV - Creştinismul, propovăduit încă din sec. I la Dunărea de Jos de Sfântul Apostol Andrei şi ucenicii săi, s-a răspândit treptat şi s-a generalizat in sec. II - IV pe întreg spatiul carpato-danubiano-pontic, devenind un factor esenţial în procesul de formare a poporului roman.

Sec. IV - XIV - Pe pâmântul românesc dintre Prut şi Nistru s-a dezvoltat o infloritoare viată creştină, cu comunităţi, preoti şi episcopi ortodocşi, sub jurisdicţia Patriarhiei de Constantinopol.

1359 - Intemeierea Tării Moldovei, ca stat independent, cuprinzând teritoriul situat între: Munţii Carpaţi, Dunărea de Jos, Nistru şi Marea Neagră.

1401 - Recunoaşterea de către Patriarhia Ecumenică din Constantinopol a lui losif Muşat ca mitropolit canonic al Moldovel, cu reşedinţa la Suceava, având jurisdicţia asupra întregului teritoriu al Ţării Moldovei.

1564 - Mutarea scaunului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei de la Suceava la Iaşi.

1598 - Se înfiintează Episcopia de Huşi, care avea jurisdictie şi asupra ţinuturilor din stînga Prutului : Cahul, Tighina, Lăpuşna, Orhei, Soroca, trei mari târguri şi 40 de sate româmeşti din interfluviul Nistru - Bug.

1769-1774 - Moldova este cotropită de armatele ruseşti, infiinţindu-se In 1806-1812 un
1787-1791 exarhat dependent de Biserica Ortodoxă Rusă.
1806-1812

1812, mai 16 - Prin pacea de la Bucureşti, încheiată în urma războiului ruso-turc, Rusia a răpit intreaga parte a Moldovei dintre Prut şi Nistru.

1813 - Biserica Ortodoxă Rusă hotărăşte înfiinţarea unei eparhii la Chişinău, cuprinzând teritoriuI dintre Prut şi Nistru cucerit de armatele ruseşti. Este sfarşit astfel teritoriul jurisdictional al Mitropoliei Moldovei, înfiinţată cu patru secole mai inainte, şi al Episcopiei Huşilor.

1856 - Tratatul de pace de la Paris, incheiat in urma Războiului Crimeii, a retrocedat Moldovei o porţiune din Basarabia de miazăzi : judetele Cahul, Bolgrad şi Ismail.

1864 - Se înfionţează laIsmail Episcopia Dunării de Jos, cu jurisdicţie asupra sudului Basarabiei, eliberat In 1856.

1878 - In urma Congresului de la Berlin, cele trei judeţe din sudul Basarabici (Cahul, Bolgrad şi Ismail) au fost incorporate din nou la Imperiul rus. Bisericeşte, acest teritoriu a fost trecut din nou sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse.

1917, aprilie, 19/25, - Congresul extraordinar al clerului basarabean, ţinut la Chişinău, a cerut dreptul de autonomie pentru Biserica din Basarabia, in baza căruia «să se infiiiiteze o Mitropolie românească basarabeană, cu mitropolit şi episcopi aleşi de către congresele eparhiale ale acestei eparhii, din sânul şi rândurile românilor basarabeni, iar graiul slujbelor şi in şcoli să fie cel românesc.»-

1918, ianuarie, - Republica Moldovenească s-a declarat independentă.

1918, Martie, 27 - In urma hotârârii Sfatalui Ţării, Basarabia, devenită Republică Moldovenească independentă, s-a unit cu Patria-mamă România.

1918, iunie, 14 - Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a delegat pe episcopul Nicodim al Huşilor spre a conduce Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului, rămasă fără chiriarh, până Ia alegerea titularului.

1918, iunie, 16 - Se publică Cartea Pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin care se acordă autonomie Bisericii basarabene.

1919, dec., 30 - Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în alcătuirea căruia au intrat acum toţi ierarhii provinciilor româneşti reunite cu Ţara, întrunit în sesiune extraordinară, a lust hotărârea solemnă ca, după cum s-a realizat unirea tuturor teritoriilor româneşti (Basarabia, Bucovina, Ardealul şi Banatul) la Patria-mamă, România, tot astfel să se realizeze şi unitatea bisericească pe întreg pâmântul României intregite, intr-o singură Biserică Autocefală Ortodoxă.

1920, febr., 21 - Congresul general al Bisericii basarabene, întrunit la Chişinău, a ales pe arhiereul Gurie Botoşeneanul, vicarul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, ca arhiepiscop al acestei arhiepiscopii.

1920, dec., 17 Luând act de hotărarea Congresului general al Bisericii basarabene, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a declarat pe arhiereul Gurie Grosu ca arhiepiscop titular al Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului. Prin Inaltul Decret Regal nr. 5481 din 25 decembrie 1920, arhiereul Gurie a fost confirmat arhiepiscop titular al Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului.

1922, iunie, 22 - Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Roinàne a infiinjat două eparhii noi in Basarabia - Episcopia Hotinului, cu judetele Hotin, Bâiti şi Soroca, având reşedinta la BâIli, şi Episcopia Celàtii Albe—Ismail, cu judetele Cetatea Albă, Ismail şi Cahul, având reşe-dinta la Cetatea Albă.

1923, iulie, 8 - Congresul extraordinar eparhial din Basarabia, Intrunit la Chişinău, a repetat dorinta unanimă a clerului şi reprezentan¬jilor mireni ca Arhiepiscopia Chişinăului să fie ridicată la treapta de mitropolie, cu denumirea de Mitropolia Basarablei (A N-loldovel dintre Prut şi Nistru), iar cele două Yioi eparhii basarabene (Episcopia Hotinului şi Episcopia Cetătii Albe—Ismail) A rămână episcopii sufragane, legate Canonic de acest scaun.

1923, nov., 15 - Sfântul Sinod, luând cunoştinjă de dorinta Congresului eparhial din Basarabia ca Arhiepiscopia Chişinăului să fie ridicată la Ireaptd de mitropolie, a constatat că ea poate fi considerată ca 51 indeplinită prin dispozitiunile favorabile introduse tri pro¬iectul de lege 5i lu noul Statut de orga¬nizare unitară a Bisericii Ortodoxe Române.

1926, nov., 8 - Se înfiinţează Facultatea de Teologie din Chişinău.

1927, mai, 23 - Adunarea eparhială de la Chişinău adreseză Sfântului Sinod cererea ca Arhiepiscopia Chişinăului să fie ridicată şi de iapt la treapta de mitropolie, nu numai de drept, având în fruntea el ca mitropolit pe arhiepiscopul Gurie.

1927, iun., 25 - Sfântul Sinod, luând in examinare cererea Adunării eparhiale de la Chişinău, a hotârăt să se facă cuvenitele demersuri şi a autorizat pe patriarhul Miron Cristea să stabilească momentul şi modalitătile ridicării arhiepiscopului Gurie la rangul de mitropolit.

1928, apr., 21 - Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, prin Decret regal, arhiepiscopul Gurie Grosu a fost ridicat la rangul de mitropolit al Basarabiei.

1940, iunie - Urmare Pactului Molotov-Ribbentrop, Incheiat la 23 august 1939, Basarabia şi Bucovina de Nord, cu ţinutul Herţa au fost invadate şi anexate de Uniunea Sovietică. Mitropolia Basarabiei este desfiintată şi intreg teritoriul ei ajunge sub jurisdictia Patriarhiei Moscovei.

1941-1944 - Pământul Basarabiei revine la sânul României . Patriarhia Română are din nou jurisdicţie canonică asupra acestei provincii româneşti. Mitropolia Basarabiei este reactivată.

1944 - Armatele sovietice anexează din nou Basarabia, iar Mitropolia işi incetează activitatea.

1991, aug., 27 - Se proclamă independenţa Republicii Moldova.

1992, sept., 14 - Adunarea eparhială constituită la Chişinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei, având ca locţiitor de mitropolit pe P.S. Episcop Petru de Bălţi, şi trimiterea la Bucureşti a unei delegaţii, alcătuită din clerici şi mireni, pentru a adresa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române rugămintea de a fi primiţi sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române.

1992, dec., 19 - Actul Patriarhal şi Sinodal al Patriarhiei Române privind recunoaşterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi de stil vechi, cu reşedinta la Chişinău.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ia act, cu binecuvântare, de reactivarea Mitropoliei Basarabiei şi printr-un Act Patriarhal şi Sinodal recunoaşte această Mitropolie ca autonomă şi de stil vechi, făcând parte integrantă din trupul Bisericii Ortodoxe Române. Până la alegerea titularului, P.S. Episcop PETRU de Bălţi este recunoscut ca locţiitor de mitropolit.


 | Fotografii: Dinu Lazar